Blog pro všechny kdo se zajímají o příšery a strašidla a chtějí vědět jak se jim bránit

Září 2012

Jsem zpátky

27. září 2012 v 15:09 | Goba |  Další příšery
Tak jo lidi jsem zpátky. A teď těch pár dní bylo fakt drsných.
Píšeme si se Zalgem. V pondělí opět změnil heslo na moje a nechal mi tu v rozepsaných článcích vzkaz. nebudu radši říkat o čem všem jsme mluvili. Na konci toho článku bylo ať mu odpovím dalším rozepsaných článkem.
Za těch pár dní jsme si jich vyměnili přes dvacet. pořád nevím o co mu jde a odmítl mi říct proč říká že mě má Slenderman chránit. Nevyhrožuje mi jen mi řekl že si hraju s ohněm a mohlo by se mi to vymstít. Jen mě prý varuje.

Brácha zatím pátral po tom co to je Zalgo. Nakonec mi řekl že Zalgo je něco mnohem horšího než si původně myslel. Něco co je schopné ovládnout lidskou mysl a doslova ji vyžrat zevnitř.

Zalgo mi taky poslal tohle video. Nevím, co mi tím chce naznačit...


t͉̻̱͕̳̟̥̗̼i̼͇̬͚̻͘ͅc̫̝͔̰͞͡h̼͎̪̻̻͍͙o̡̼

21. září 2012 v 20:33 | z̘̞̝̈́ͭ̋ͧ͡ǎ̠̝͍̹̫͚̮̞̆͡l̰̰̍̃̓ͦͨ́g̙̲̯̺̹ͣ̽ͬ̇̕o͚̪̱̟͉̲͓̠ͮͦ͊ͮ̚͞ͅ |  Další příšery
j̛̀s҉e҉m ̀
̀Z͘a̕҉ĺg̛̕ó̧ ̸̶͡
́̕͡du͘ch͟ ̕
͡p̕ř̶̨̛į̵c̸̀h͘͞͏á̕͟z͢í̡̕m͞͡ ̴̨́
̧̕d̵͘͝ò̸ ҉̛
̸͏p̶ò҉nd̨ę̌͞l̸͜í͠ ̵̷҉
҉͏҉t̢͘ě̷͠ ̵́
̧s̷̢em҉҉ ͘
͞҉n͠ep̸u҉̡s҉̛́t͜͞í̛m̴
̵͝S͘l̷̢̨e̸nd͏̡͝y̧͟ ͢
̵̨̢t̷͜ě͡ ̵͠
͏̀n͢ém̕á̴ ̷̵̕
š̕͝a͠n͜c͏i ̨
̢ćh͘rá̴͞n̕̕͢i̶ţ


Zalgo mě štve

20. září 2012 v 19:20 | Goba |  Další příšery
tak jo, Zalgo. ukázal jsi že mi můžeš blog nahackovat kdykoliv chceš. zase jsem změnila heslo ale po tom co jsi udělal nedávno si říkám jestli to má vůbec cenu.

ty články nesmažu abych je tu měla jako důkaz proti tobě

jdu po tobě pátrat dál a pokusím se vyluštit i to co jsem zatím nevyluštila. ještě uvidíš!!!

h̷̘̪̮̜͚̥̽̌͐̿̂͘a͓̩̓ͣ̊ͮͯͯḧ̟̥̭͙͞ͅa͕ͩ͑̅ͤͬ̏̿ͅh̶̩̘̥͍͕̯̹̅̈́̍̒̌ͭ͛̕ͅa̤̳̙̮͊͌̂͛͞

19. září 2012 v 15:09 | z̘̐͌̄a͔ͪ̋̏̈́̀̚l̶͖̓͒̑ͭͯ͌̂ͯͣġ͉̟̊͛̈̾ͮ̕o̵̦͍͇̪ͣ̀̔͢ |  Další příšery
j̮̦se͎̼̻̰m ͍̥̠̘̻͕
̭̟͈͖̬̺st̬̳͕͖̦̥á͍̩̜̺ͅl͍͉̻̠e̳̗̱̳̟̟ ̙͇̳̝
̺̪̤̹̦ͅẕ͇͎̦̤d̼̹͙e̺͚̝ͅ ͙̼͕̬̙̦͍
͓̯̫̩̲n̪̣̥̟i̦̠̥̣̙c͚͈̱̹ ̺
̖͍̺̩m̭ě̥̼̤͓̼̭ ̜̞̪
̦n̗͖͎̤e̘̱z̗̦̟͎͓a͙͙͎̘͇s͓̳̲̜͎tḁ̗v̹͚̹̘͖͖̤í̟͕̗ ͙͕̳̻

Brácha je machr!

19. září 2012 v 14:21 | Goba |  Další příšery
Jak se mi tu objevily ty divný články plný čtverečků vůbec jsem nevěděla co to je. Brácha to ale dneska ráno vyluštil!
Některý ty hromady písmen a čtverečků jsou hrozně zmatený a nehnul s nimi ale koukl na ty kratší.

Stačí si to někam zkopírovat a odmazat všechny ty čtverečky. v článku z 8:43 se píše JDU SI PRO TEBE a v tom z t 8:50 je JSI VE ŠKOLE A JE PRO TEBE UŽ POZDĚ.

U všech článků je jako autor uvedeno ZALGO.

Tohle je snad ještě děsivější než vědět že po vás jde Slenderman. To by mě taky zajímalo proč je u jednoho článku ten podivný pokroucený obrázek.

Zkusím vyluštit i ty další články.

Nahackovali mi blog!!!

18. září 2012 v 13:39 | Goba |  Ostatní
Co tohle jako je??????? mě se asi někdo nahackoval do blogu! ty čtyři články předtím jsem nepsala já. měli jsme matiku a celou přestávku jsem kecala s kámoškou.

hele ať jsi kdokoliv nech toho!!!!! změnila jsem heslo a teď je supersilný!

Co to vůbec je??? nějaká hromada čtverečků něco hnusnýho a divná fotka Slendermana?

ať už se to neopakuje!

poẑ̇ͬ̍d̆̿͌ě͑͑ͩ

18. září 2012 v 8:50 | z̛̩̬̻̠̙̈́ͩ̌̇̎ͯͯ̚a̵̝͔͉̘̹̞̤̾ͪ̂̄̉ͫͅl̢̞͖̠̭̠̜͕̍̈́͂̂͌͂͊͑ͅg̵̸̡̞̱̬͈ͩ͑̃̏ǫ͔̳̣͈͖̗̹͖̌͋ ̢̧̘ͫ͘ ̘̮̬̭̪͈̒͘͝ |  Další příšery
jͤ̓̈́s̃͋̇ͨͩͪiͣͦ̒ͭ̏ ͒ͨ̋̄ͣͦ
ͪ͌v̋ͬe͊ ̏̈͛ͣ̈
ͪš̉ko̊̅̈͋ͬ̃lͩ͛̓̄̉̅̚eͯ̽ͥͭ̍̓ ̈̓ͮ͗̈́
aͩ̿̚ ͦͣͣ̾ͧ̐̅j̋͋e ̒̈ͫ̇
̆̿ͨpͭ̏ͮͧ͗ro͐ͥͮ̓ͣ ͛̆̅̃ͬ
ͩ̄͆̑̂̉̚tͨͫͨ̎̾͊̎ë͛bͬ̃̈́̋͌e̓ ͆ͨ̿͂ͧ͋ͮ ̏ͩ̃ͪ̇
ͧ͆̄̏̌ͩͩuͨ̀ͬ̐ž̅̅ͫ̔̈̏̽ ͆ ͆͑̇̿͋
͛ͭ̂̚p̏͋oͮͨż̍ͪ͑̂̔́d͂ͩ̍ͪě̓ͣ

s͍̼͚̜ͮ̀͝͞l͙̹͇̟̠̳ͣ͠͝ę̜̜̝̗̬͋͋ͯ̽ͪ̂n̥̙ͧͣ̈̽̈ͯ̑d̞̪̺̮̄̌̓͐̅̏͡ỷ̋͊҉̡̗͔̯̗͖̰̕

18. září 2012 v 8:46 | z̳̃͒͢ạ̳̲̮̞̺̤̈̈́̏͟l̾ͥͭ͂̏̾̅́͐͡͡҉̪͔̘͖͇̞ǧ̼̘̮̻̯̭̘̮ͫͣͫ͒͆ͣo̴͎̹̿͛ |  Další příšery
t̥̗̣̳̜̘̗̜̩̋̄̂̊̓͐e̘̘͉̺̊n̹̭̫̙̞ͦ͘ ̥̭̀͛͐ͧ̒ͮ
̷̙̠̤͑̂̓ͧͨ̑ͯ̄ṽ̷͎̤̤̈́̀͠͡y̴̧̳̒̐̿s̯̫͉̍͌ͤ̿̄́̚͘͠o͖͍̲̍̅̔̑̔ͫ̀̕ǩ̋́̉̽̓͂̓͏̮͍̱̱̠̻͖͞ý̸̫̺̼͆̑̇͛̽͊̓ͩ͡ ̘͉̜͉̱̘̈̔͢
̢̛̛͚̻̫ͫͨ̌ͮͪ̿͗ĥ̭̗̈́ͧ̑͋ú̴̺̹̝͚͕̙̩b̐ͯ͑̂҉̡̠̝é̴̷̳̖̦͎̪̞̊ͣͬ̌͒̈n̹̥̘̖̠͑̔̾ͬ̒̒̏ͩ͞ý̝̖̿̉ͧ̐͆̾͘ ̤̺̼́̄̌̈ͤ̄̒
̬̦̰ͩͬ̅͡t̨͕̰̫̲̤̳̣̦ͬ̂ͣ̈̎͐̚ẹ͍̱̥̙̥̭̌ͭ̇͒ͣ̓̆͝ ̦̱̱̝̑̄̀n̔ͪͯ͑҉̶͕͙̪̘͙̗̳̹͝ẽ̮̪̝̭̳̺͎ͤ̋̊̑̄o̺̝̟̗̳ͧͨ̏ͧͪ͂ͬ ̛̻͓̜̙̠ͫ͒̅ͦ
̊͘͞͞ͅç͖̼̺ͨͣ̉ͧ̀ͩͧ̔̍h͈͉͊̈́͑ͅr̡̲̲͖̪͕̞̺͕ͪ̅̀á̡̡͙̥͚̦̠̍ͭͦͤ͒́̐ͦ̚n̘̖͚̟̅̽̇́͂͢í̷̮͎̭̟͐ͤ̿͐̌̌̋ ̪̞͇̱͕͇̦͔̌̅ͤ̓ͯ̂̿͗
̶̰̞̗̘̖͇̂̈̃ͭͮ̐̀̌͜j̵̡ͭ͌̏̒҉͓̗̠s͒̏ͧ͌̚͏̡҉̼͇͈̳̫͍̟i͖̘̥̼̞͋̾̑̚͜͠ ̢̽͛ͪͥͯ̒͌͏̺
͈̇̌͂ͪu̖̤̮̭̿ͤ̉͌ͮ̊͡͝͞ž̵͍͔̻̦̏́͌͝ͅ ̨̢̣̣̬͎̘̉̌ṽ̨̳̦̺͉̱̭̣͟͝ ͔̦̩ͮ̑̈
ͮͦ̏͐ͤ̿͑҉̜͈͎͓ͅm̴̻̺̪͊̉̕ò͚͎ͤͯ̉̀̀ͪ͊͘͢j̠̗͙̣̮̻̖̜̱̓ͨͫ̅̐̔̀í̢̻͍͑̆ͮ̇͢ ̶̞̘̞̘̣̠̰̉ͨ̚͟
̵̵̝̰͚͉͈̙̪̓̍̉̾̇̿͆̌ͅm͖̦̙̽̿̂͑͐ͤ͘͟o̗̬͔̣̱̯̺͗ͯͤ́̌ͣ̈̚c̐̎͆̃ͥ҉̦̟̮̝̰͇͖ͅi͓͙̭ͭ͑͒̆͛ͦ́͘

m̷̙ͧ͊̓̿ͭ̑i̗̼̻̋́ͪ̋̈́͂ͪ̃l̴͇̘̪͓̤̭͉̼̓̅éͬ̐̆̓͂̇͑͐́͏̜

18. září 2012 v 8:43 | ẑ̠͈͖̭̥͈̹͊a͉̬͎̳̻̺ͮͨ͌̄͛ͥ̓͜l̟̫̫̂̕ͅg̵͓̘̔̉̏͂̓̅̾̈́̕o̸̰̲̒͢ |  Další příšery
j̸̮̮ͮ̆̒͊̒͘͟d̡̘̙̹̤̥̙̏͆̿͌̅ư̱̆̃̚ ̧̻̱̍ͤͮͤ̔
̢̬͓͎͎̭̅͆́͝s̷̖̣̱̼͕̜̤̮̦ͧͭͤ̓̚i̴͙̠̻̣̜͍̟͕͒ͭ͛͋͛̀̄̉͞ ̷̲͍͍̟̱͖͒̓͟ͅ
̣̺̅͊ͣ͂̋̈́ͨ͂̀p̸̈́̓̅̌̌͂ͤ͏̨͙̻r̸̸̖̜͔̜̻̹̜̳̉̏͡o̶̘̲̖͕ͬ̋ͦͮ̉͆ͯͣ͡ ͙͓̻ͭ̊̒
̿̅̔́͒̂̆͏҉̝̰̱̝͎ͅt̡̛͉̝̾̀ͥͯ̒ͯ͛ͅẹ̥͎͓͍̳͋ͯͩͯ̓ͭ͘b̧̫̳̳͇̫͆ͯ͜e̷̯͓̍ͪ̃̔̌̅ͨ͜

z̠̩͓͖ͦ̉̈͡ͅļ̱̠̫̯͇̗ͤͥ̔ͩ̀͘͝o̶͔͙͊̈́̇̍́̐

18. září 2012 v 8:38 | ẑ̠͈͖̭̥͈̹͊a͉̬͎̳̻̺ͮͨ͌̄͛ͥ̓͜l̟̫̫̂̕ͅg̵͓̘̔̉̏͂̓̅̾̈́̕o̸̰̲̒͢ |  Další příšery
H̜͉̦̊̈́̌̇ͪo͉͛̔ͭ̅̋͛u̴̲͗͝s͔̭̘̟̥̘̻̆̓̓͒ͨͬ͛ͦͥ͢k̀̄̿̈̔̀҉̥̰͇͇̩̪ủ̧͚͔̠̬̜̞̩̦̲ͭ̓ ͪͬ̃ͤͣ̄̚͏̸̠̳ņͯ̎́͏̘̥̯̱̜ȅ̸̠͙̙̣̱́b̵̞̫͉̙̖̋̊ͥ̑̒ͥ͜o̴̥̭͇͓̰̭̖ͣͪͩͦ̃̇̚ͅ ͈̩̊̈̕͢͡t̠͈̤̩̘̅̇ǫ̬͖̞ͭ͊̎͜u͔͈͇̠̜̤̦͎̱ͤ̐̿̌̄ͮs̷̢͍̞̱̦̰ͭͨ̀̑ͧ̓̽̉͘t̷͖͓̮̱̋̋̈̃͌̃̓͠͝o͗̓̅͆̐͂͒̆͒҉̪v̰̟̮͂͛ͦͪ̓ͤ̀ý͎̥̥̝̣͕͇̝̓͑̊ͮͯ̑ ̧̤͔̤̽̓̇̌͟͝c̟͔͐ͯ̔͋ͤ̇̚h̯͖͈̮̥ͥ̏̍ľ̛͙̠̱̝̹̱̲̹ͨͭ͑̅͆̈́é̸̥̗͍̫̊ͭ̑ͣ͞b̛̯̬͖̺̆͑̈́͜ ̦̱͓̂ͧ͢͢r̝̯̬̙͙͚̙̦̮̿͗̋̒ǫ͉̝͙͎ͭ̌̆̑͛̑ͅz͐̍͏̨͉͔͙͓ͅͅm̷͓̺͔͇̦͗͛͛̀̓̇̋̕i̸̹̙͑ͬ̈́̚͝͞x̢͓̀ͮ̎ͩ͑̚ų̨̡͉̠̺̗̪̎ͮ̿̄̿̆̍j̩̜̿̃͛̚ȇ̻͎͖͍̳̽͋̑́m͊ͫ̈͌́͊̈́͏̨̙̼̬̲̩̞͝ĕ̟͍̟͓̣̺̼ͬ̏ ̧͚̰̗͖̰̥̻͖̓͒ͯͧņ̵͍̟͕̙͉̠̺̼̈́̈́ͫ͌͢a̔ͦ̿͊͌̋͂̆҉͏͏̞̟̰̻ ͖̝͙̞̳̫̣ͬ̌̉ͩ̈̓̑͆s̷̤̀̓͑ͮͥ̔̀̾͠t̼͈̟̭͓̘͋̄̋͒̔ͨ̚͜r̺̳͕͍ͤͥͮ̉ͤ̾̂́ǫ̳̬̯̖̙̙̌ͨ̑̃ͭ͠ͅư͙̟̯̫̮̮̲̾̉̓̽͠h̦̬̻͖̬ͣͪ̏͑̌ͫ̑̋͢a̷͕͔̼̲ͥͥͥ̚͞ṋ̡̞̊ͥ̿̍ͨ̿̂k̸̶̶̗̣̳͖̼̆̋͂̓͒̚u̩̗̗̪̫̜̹̲̓ͬ͑̈̇͂́ ͮͭͦͩͣͫ̅̎͏҉͏̰͕̫a̡͇̰͇̫̭͌ͮ̽̇ͮ͊ ͓̹̗̏̓̔̔̈́ͭͣ̒̄͜ͅs̹̠̄̍ͩͤ̓ͣͬ͢͢m̖̠̿͆͋͌̽̀͛́ͅí̇̐͛͌ͥ͘҉̴̹̻͓̲̠͖͓͍̠c͕̦̲͙̯͙̥͇̎͆͋ͧ͆ͬ̑͝h̙͈͚̆̾̏̃ͨ͋͛ͫ͡á͓̯̻͌̽ͦ̑ͦ͗̍̅͡m̷͇̥ͤ̊̄e̬͕̼̥̙̱̞̊̉ͪ͢ ̵̺ͯͫs͔͙͙̤̯͌ͭͪ͛ ͖̬̪̙̻̣̗͈͙͒͌ͤ͑̍́͝k̸̜̣̞͖͉̙̯̯ͥͥy͚̼̣͖͊ͮ̽̒̐̈́̀pͩ҉̠͚̬̦̥̣̙͔̲̀ř̹͔̘̇͐͟í̠̤̭ͫ̀̉̈́͗̚͘c̴̗͖͙̦̱̩̣͕͉͌̓̔ͫͧ̕í̛̏͂̅̅̎́ͧ͏̤͉͞m̨̦͚̪̾ͭ̃̊ͤ̒̚ ̬͔̭̦͙͍̤͒̌̅͛́̿p̵̨̯̼̩͇̻͓̼̮̩͆̆̍́r̴̡̦̙̘̹̣̞̬̱̥̔̏ͯͯą̷̱̝̲͙́̓̽̒͒̀̔̑̑ͅš̹̼̫̺ͮ̓ͭ̿k̛̖̖͔̗̰͉͔͙̊ͧ̈́͐ͯͦ͐̈́͜e̸̢̹̬̯̪̻̥̪͛̀ͯ̆͛̚m̵̦̮̞̗͐͗̅͂̊ͨ̀͜.ͣ̑̌̔̐͞͏̨̱̥͓ ̱̆͗̔̂ͬͭ̀ ̨͓̱ͥ̀ͩ͛̐ͨ͋
̘͓̲̾̑ͯ̉̀̇͡M̛̛̰̦̎̇́̚͠á̱̰̝̘ͨ͒̕s̶̡͎̗͚ͭl̢̝̲̼̬͎͖͖̃͐͌̋̄͑̿ͣ͝ͅo͎ͩͯͥ̀̕ͅ,̪̠̜̩̜ͭ̄͑͌͐ͬ̓ ̡̦͕̀̾ͬͫ̍ͥ͛c̢̛̲̟̘̠̯ͤ̇͗̽͢u̧̝̗̰̮͈̐ͯ̆̔̾̅͠ͅk̮͆̈ṙ̨̥̼̥̲̹̥͓̣ͧ̃ͭ̇̇͊͠͡ ̴̠̹̗͋ͪͪ͒̄̐̄́̚͢ȃ̆̿ͥ͏̞͖̱ ͇̦̠̯ͤ͑̔ͤ͋͑̊͒̉͝ͅẕ̞̌͊ͨ͑͌ͨ̌ͣ̅ͥ̀͢ļ̳̺͇̟̎̓͆̌̑̅͋ͫ͜ǫ̤̥̦͑̓̄̋̿̔̌̕u̘̥̩ͥ̆ͯ̀͝͠ẗ̢͔̯̯͓̫̻͚ͬ̈̈̐͢͝ͅk̼̲̼̦͈̍͗͗͑̈́ͯͩ́̀͠ͅy͋̈́̎͂̌ͨͪ́҉̗͎̪̭͕̦̼͕ ̱͓͓̖̦̹̭̜̀͗͟ú̟͚̞̺̓̅͌̕͟t̨̫͍̰̤͙̻̳͕̪͑ͦ̉͋̇͒͗̿̊ř̵̡̯̞͚̭̗̰ͥ̅̌ͣ͐͑̆ͯ̚e̠͕̦̠̣͆̋͐m̦͍̼̘ͩ͊̅̐̃ĕ̴̋̿҉̳͍ ̷̥͇͇̹̥̇͂̑͗͞d̓̈́͊ͤ̆̇ͧ̿҉͙̙͞o̡̨͕̓͗͝ ̳̬͖͇͓̤̓̈p̷͇̝͐ͦ̈ͣͯͪ͢͟ěͬ̅͊͏͏̲n͚̻̝̲̱͐y̧͔̣͈̩̝̔̿ͫ͠.̢̮̫͓̲͓͔͍͒̈́͌̓̃ͣ̀͡ ̵̠̖͐ͯ̔ͪͩ̚͝ ̣̪͖̈́̒̿ͥ͂ͮ
̷ͮͮ̾̾ͥ́͗͏̥̬͓̻̝̘V̢̦͇̫͍̳̬̿ͧm̡̤̪̹̙̤̱̬͈̄ͩ̈̍̔ͦ̅͂͠í̛͎͚̲̩͎̤̦̌̏͢c̡̧̗̪̫̙̭͕̜͔ͧ̓̀ͪ̚h̛̫͖̤͉̼͊ͩͨ̈́ͩ͆̅͆̍á̷̴̡͔͈͚͔̮͔̪̥̾̃̄̂ͅm͈̞̤͚͎͇̜̲̿ͭ̎͌ͅë̦̣̻͖̟́͛͒̓̐̒̒ͧ̚ ̴͍̥̳͕̜͙͓̟ͪ̄͋̉ͭs̙̖̙̼͈ͮ͂̈͐̐̒ͅt̢̯̦ͪ̓̈́̆̊̒̚̚̕r̹̭͉̭̩̣͔͔ͯo͉͈̞̠̥͉͎ͩ̃ͧ̒̅̑̃̓͜u̺̘̠͎̮̔̒̓ͫͥ̅͜h̢̜͎̄ͯͥͪͮ̽ͨ̓a̶̭̣̼̬̣͈̙͗̃͜n̹͙͖͚̖̘̓ͪͤ̀ͫ̐̿̚͟͞k͈̻͉͙͖̖̭̏́u̹̰͈͚̦ͦͮ͛̑̃̓́̀͟͞ ̿͑͗̔̉̓҉̷̱̙̻͓ͅs̴̟̪͛͒̅̉̂ͯ̒ȩ̮̜̬̱ͣͣͤ ̴͕̎͆͠s̛̮̫̅̏̓̌ǩ̨̛̯͓̠̤̺̼̞̱̄̊͌̇ͭ̍̉̅o͎̪̤͆̐̍̚̕͡ř̵̖̮̭̭̦̬̼̤̣̂̕i̭̯̻͗̂̎ͣͣͬͯͅc̤̯͖̞͂̏̑̐̈́í̦̦̮̝͓̓̀ͫ ͚͚̹̱̟͙͑̂ņ̛͎̳͖ͦ̑̄ë̪͕͖̟ͤ̍̅͑̋͆̕b̂̿͛͏̦͔o̳̦͈͈͈̹̩̅ ̸͚̤͈̞͙̮̤͛̓̏̉vͪ̈́̓ͯ͑ͥ͌͑҉̩̤̫͜͢a̛̛̭̦͈̺͐͊̍ͥ̾̚̚͠ṅ͇̪̫̙̞̯͖̒͌̔̐͢i̢̪͕ͮͤ̃͂ͯͨ̈́̎ḻ͔̝̗͔̖͎ͪ͌ͨ͑̓ͣ̄̇̕͝ḳ̶̞̽́ô̯̼̖͍͉̩̖̩̇͟͠v̍͊ͦ̀͑͞͏͎̪ý̪͙̺̗̞͎͐̈ͩ̋̓͠m̶̛̹͎̟̖̗͓͓̤ͮͫͯ̏ ̃͑͐̋͏͖̭̳̜̼͇̘̜͕a̪͓̦̻̯̲̓̔̃̑͆ͬ̇͝r̶̵̠͇͔̺͚͗̽͐̔ͩͣ̇ͥȍ̢̦̦͖̳̣̖̼ͯ͛͢ͅm̷̞͕͔̜̾̾ͩ̀a̭̮͔̓̊ͧ̈́͌ͨ̌̈́͌ ̦͖̹̼̜̫̦̭̇̓̀ͮ͌̄ͥ͢͢(̵̴̦͎͎͋ͩ̇͋ͪ̋ͪ̓z̷͇͂͗ͨ̊͝á̵̳̻ͣ̊̃͆ͥͮͣ͊́́l̋ͭ҉̧͓̪͚̞̗̝͞ȇ̳̲͉̼͍̳ͧ͋͋̋̄ͣ̐͘ẕ̮̳͍̜̹͓̯̌̆̂̔͒ͧ̚͞ͅí̶̳̖ͧ̚ ̵̵̯̣̐̋̏n̨̼͖͓̭̳͗̈́͝ͅa̴̹͇͌̌͂́ ̘͙͎̝͇̩͆̐̐ͬ̄̈́c̪̲͇̠̝͙̘͇̤ͫ͂͗͗ͦ͋̇̂h̢̙͖͔̠̤͓͙̩̱̐̇̉ͮ̇ͬ̋ͯ̚u̶̔͊͑͡҉̥̠͙͖̜t͊ͤ͘͏͕̻̞͉̭͙̦͎̭î͉̟̖͚̱̳̻́ ̸̴͕̟̹͚̫͈̄ͧ̈͗́ͅa̰̼̙̠͙̱͍͊͌̀̂̋̽̀ ̡̼͇̀̐ͯ͛̕ń̵̥̮̣̠̦̘ͮ̂̿̎͋ͦ̇ạ̳̠̺̩̏́ͬ̋ ̷̽̍̌̅̓̿͏͎̳͓̼̀ḑ͓̺͖͇̆ͧͤͪ̈͜r̨̠͍͍̥͇ͫ̽ͫ̔̃͌͢͠u̵̡͖̗̦̒̌͛͊́ͭͮͩh͇̺̞̱̗̯͊̃̏ų̼͉̻̰̜̔͌̋̎́͜ͅ ̰̦̯͓̎͆̉ͤͤ́̑̆ó̷̭̙̥̩͇̰̼̹͆̓̔͛ͯ͆̆͝͠v̶̳̖̥̫̼͕͓̝̊ͧ̓̓͒̂̎̍̀o̘̰̘̺̝̘͚͗ͤͨ̓͊ͤc̠̼͇̉ͪ̋̉̕͞e̼̘͊̎ͭ̃̓̆̈́)̩̗̯̝͙͕̥̥̅ͦͮ͂ͫ̽͒̈́́̕ͅ ̶̨̗̭̩̈́͊̐ͫͩ͌͛͌a̵̺͖͈͙̥͖͖̬̩̅̋ͣ̏̌͆͛̉͞ ̷̮̻͕̽̒͌̊̊͆͗͞n̓̍͋̉͡҉̰̯̗̠͉͍aͣ͗ͩ͐ͪ̌̾̂ͬ͏̝̹͙k̷̨̤̮̝̣ͦ̿͌͝o̧̨͓̬͈̟̩ͣ̎͋̌ͪn̵̛̺͖̘̠̫̟̙̣̱̂̔̀ͦeͫ͆ͬͯ̿҉̦̬̗̩̦ͅc̐͂ͦ̇ͭ̀ͩ͘͏̺̯̣̗͈͇ ̷̠̞͎͇̏͂̓ͪ̇͝v̶̦̪͓̫̯̻̥͋m̜ͫͦ͊̅̃̌͌͢í̶̺̳̜̗̥̩̅̔ͮ͝͠c̈́̿̃ͬͯ͏͇͈̩̤̮̱̙̳͎̀h͎̣͙̭̺̣̖͉̓ͦͭ̓̊͗̓̓͢á̭̼͐ͧ͌̇ͅm̛̟͓̺͚̥̺͉̬̽̀͜e̦̭̻̽͐̂̌̃ ̷̨̠̻̝̩̥͐j̖̃ͧ͒̈̅̊͞e̼̪͍͔̩̺͓̓̐͒ͯ̌͋̏ͣ͘͝š͙͇͖̼̦̼̝͚̌̂͡ͅt̢̛̙͔̪͂͒̀̄͌̆͂̇́ę̰̮͖͎̌ͭ͑ͦ̐͆̑ͪ͢ ̼̮̣̹̃̔ͨͩ͘͢͟t̜̝̱̩̝̮͇͌̊̕͞u̢̫̩͎̬̥̽͐̐̎͟h̊̾̐̊ͩ̅̓͛҉̺̪̳̬̠̠͡ý͋̍̉҉̨̤ ͖̼̝̖̫̘̮̾͟s͎͈͔̥͓̖͚̞̽͗͋̿͞n̟͖̰͚̠͉̍͌̈́ͭ̈ͨ̅í͓̪͈̞̤̗̂ͦͤ̇ͨ̽ͨ̚͝ͅḧ͎̬̹͕͈̔̋̓͘͞ ̜̪͕̯͇̇̎ͬ̊̿u̪͓̝̓ͪ͐š͙̗͔̥͛͗͑̒̈̎͠l̛̬̥̱͎̣̓̿͋͠e͙ͣͦ͆ͦ̉̊͛̀͝h̍̈ͫͤͤͥ̃͛ͯ͏̣̺̺̻̦̮͈͜a͔͈̗̫̱̞̙̖ͫ̔̑͗ņ̻̟̻̗̰̟̀͊̎̔̉̽ý̸̯̹ͯ͐̃̚ ͎̤͖̪͉̜̔ͯ̓͞z̶̳̀ͦ̓͐̐͛ͨ͢͡ ̷̳̺̟͓̻͚ͤ̾̈́͂̋̏̽̕b̨̠̖̤͔̺̖͙͋͑̍ͮ̂̇̚í̮̩͈̺̉ͩͤ̊ͨ̕l̳̟ͣ̔̊͛ͯͤ̒͢k͕̱̆̂ͯͭ̄̄ů̠̦̀ͭͮͥ̏̉ͤ͝ ͚͒̆̈́͆̇͒ͥ̈́̐́s̻͚͇̦͚͖̭͉̉ͨ̉͋̿́e̷̶̝͔̹͓͍̤ͪ̄͟ ̨̦͇̯̫͇̖̍͗̉́̍̋̾͢s̸̼̦̔̉̔̽͜o̸̻ͥͣ̉̿̈́͗̈́l̔̽̃ͭ̚͏̮̰̣̹̲̜͎̯͖í͗̎̌̑͆̉͏̡͔̬͍.̴͎͎̜̳͕̯ͩ̈̽̓ ̖̣͙͚̻ͯ̃͞ ̜̠͎͕͓̤̭̬̜͐ͧ͛̉
̸͎͈͚̭̱͔̌ͪͣͩͫ͊͌̋T̢̠̪͉̠̰̾̅̅͆̉̃̅̾ḛ̡̛̖͈͚̦̣̖̪̌͊͋͆ͭͯ͞s̷͕͉̄͑̈ͨ͐ț̵̗͖̗͒ͭͮͪ͑ͭ̏̋ő̧̨̲̼̏ ̶̠̥͓̘̓̇n̺̱͚͊̑̚a̴ͤ̂͝͏̭̩̤̳̱ḽ̛̱̦̮̞̞̆̎͊͛̅̔͒́͝ĩ̺̻̣̖̲̺ͮͮ̌ͤ͠ͅj̤̬̝̮̀̒͡ͅe̸̪̫̱̩͎̖̥̭͋̂̾̈́́m̡̞͕̲̟̘̯̈̋ͬͦ̓̂͜ȅ͓̰̻ͩͤͥ͜͡ ̡̼̘͔̩̃͐̓͋̀͆ͣ͗ͭ͟d̵͕͇̼̪̈́̔͐͆ͨ͛̏͟o̞͎̱̫̰̙̬̿̌̓͛ ̴̦̫̱̔ͨv̷̸̲̪͚̠̣͚̤͋͋ͣ̏ͫͫ̐̀y̶̧̳̗̠̌̂͒͋̂́̚m̫̮̩̦̄̏̄͑̾ͬ͘͜͡y̴̸̨̭̣͖̝͉͇̜ͨͩz̩̬͉̪̓̽ͥͩͥ͟͝ā̹͈̥̻̤̫ͦ̓̄̒͂̋̾͡n̨̩̬͍͔̲̮ͨ̀ͤ̑ͨ̀͊é͙̻̱̮͎̦̺̑͋̽͞͠ͅ ̙͙̜͇ͣ̓̍̃́a̧͇͓ͪ͌̕ͅͅ ̲̌ͧ̽͆̊̾͊͑ͮͅv̧̫̫̝̥̪͋ͬy̹̥̦͍̭̓̄ͣͬͭͨͩ͘͢ͅs̴̜̘̗͇̰̥̽̈́̽͌̓̃̔͢͢ͅy͋ͪ̂̐͘҉̘̭̗̟͉̘̭̯p̗̱̩̯̤̞̪̞͌̀ͫ̎͒͟ͅa̧̡͈͓͈̹̺̼̲̻̫̍̄̆̑ͭ̓͂́͊ǹ̨̝̥̮͕̣̬͐ͫ̿̓͡ͅé̲̮̰̜͙ͮ̍͝ ̥̭̮̼ͪf͓̺͕ͧ̔̽ͯͬo̞͈ͪ̽r̥̮̾́͂͡͞m̥̫͕̦͔̝̘̄͂̍̓y̡̫̻̿̽͂͌̍ͪͪ̐͟,̜̣̳͖̗̗ͮ̍ ̮̺̆p̪͎̉o̡͚͖̮͈͌̽ͪ͛ͤḵ̸͕͑ͤͧl̬̖͙̐̽̔ạ̝̥̤̼͎̿ͦ͡ͅď̵̼̥ͯ̔e̻̞͍ͣ̈́ͬ͊ͪ́̀ͣͭ̀͜m̢̢̹͈̲̪̜ͣ͂ͮ̂̑̾̔e̴̪͖͓̩̜͙͕̫͋̋̐͆͌̍ͤ ̸̢̼̣̼͖̟̤ͧ̎̂ͮͭ̕o̸̭̜̹ͭ̂́̎͊̚͞v̛̰̺ͦ̓̆ͤ̀̈̅̎͜ͅȯ҉̳̙͉̝̼̤̺ͅc̩̣̳̫̓̀ͫ͊̅̿e̱̮͉ͮ̑́͞m̢̥̲̱̝̝͕̖̪̿͌͡ ͉̰̦͚̩̱͚̜̆̽͌͜͠a̜͙̓͌ͣ̎̅ͩ͐͐͝ ̵̼̩̜͉̝͈̠͕̿͋̍̊͋͞ḋ̸̰͛̂̽á̸̞̗̙̜̹̳͚̫͋ͭ͠m̡̪̝͇̞̎͊ͭͯ̽͘e̳͚̝̖ͬ͗̃̕ ̢͇̰̫̭̥̌̄̄͌ͭ͞d̸̮̤̮̩͔̟͎ͧ̂̈̀ö̢̯̯̤́ͨ͒ͣ̽̀ ͙̩͖͎̲͎͖̞ͣͦ͜v̭̓̌͛ͤ̊ͪͤ̅͘y̶̡͍̭̜̱̟̗͇̳̆̃̃̑̾ͬ͛̽ḧ̵́ͩ̐͑ͨ͒ͩ͗҉͓͇̦ř̛͍̗͚̹́͂ͤ͗ͫ̔̉ͮ͠ͅá̴̋ͫ͐ͦ̉͆͠͏̰̫̦t̯̣ͭ͌̇̏ͥͧͬ̾͆͟͜é͉͈͖̺̋ͤͬ̌͊́ ̳̱̖̹͇̐ͯ̒͐ͮ̉́t̝̹̤̘̳̆͒̏́͌̚͢ṟ̡͍̲̺ͪͯ͒̈́̄ͧͯ́̎͟o͉̤̜̪̓ͨͬ̃ͤ̿̂̄͌͟ͅü̶̦͍̝̲̉ͤͭ͆́͝͡b̡͕͍̰̫͇̤̟̲ͥ͆̌̂̒̊͑ͥ̊͟ÿ̘͔̗̝̳̥́͌͠͝ ̬̟̯̻̗͚̮̜͑́p̛̪̺̪̪̯̊é͙̗͓̳̳͙͙̝͋̐͐̋ͥ̂̋̀̈́c͚͒ͮͯͦ̆ͪͦ͒̃͟t͙̬̞̜̘̣ͮ͂́͜ ̸̡̤̗̮̋́̏̅z̭̲ͥͤ̕v̵̛͍͍̜̞͆̊̑ͤͫ͐o̢͊̅̓̆͋͒҉͚͈̥̳̹̟̦͞ĺ̄̋̾̎̈ͩ͑̒҉҉̢͕n̯̩͙̦̘̤͇̻̓̃̋̀̚a̶̝̠̤̭͕̹͐ͪ̑͌̕͢ ̢͚̫̙̘͓̫̮̬̏(̯̹͕ͮ́̊͐́̔̒ͯ͝1̢ͮ̾̉̽̏҉͕̞̻̮̣̮̦̻͝ͅ5̶̗̯̱͕͎̹̲͑̾̿ͦ̈ͮ̄̀͢0̼̜̫̫ͪ̐́ͩ̍̌͋̆̽͟͟-̶͚̫̪͕̰͇͍̣̆̅1͇̩̻̺̗͛̆7̷͔͇̦̯̩̈́̎̒ͦͯ̈́̚0̇́҉̳̠͎͇̞̤̳̩̪°̶͓͔̖̯̩̭͊̇̅̐͑̃ͤ͟ͅͅC̸̟͉͖̼̯ͤ̎̋̾̐͂͟͡)̛̗̤̬ͧ̿ͦ̆̊͛̒̏̏ͅ ̩͔̭̤̺̠͚̱̊ͭ͆͋̑̉̊-̧̲͉͊̋͌ͨ͂̂̒ ̰͚̙̟͇̦̱͔̐͛̃̉ͅv̵̤̮̬ͥ͂̕ͅy̑̃̓̈́ͭͩ̚̚͏̡͍̜̗̬̝̥͠z͙͍̻̮̻͉̗͋̒́͡k̥̼̣̤̹̙̐ͦͣͨ̊͂͟o͇͔̣̫̖͎ͤ̓ͣ́u̝͍̓̇ͦͭͧͣͣš̡̱̘̳͓͎͇̤̀ͤ͢ị̧͉̤̘̫́̋̔̈́̃ͥ̓͑͝m͖̬͇̺͔̠̪̗͐͐͌͞e̶̹̟̭͉͌ͅ ͐ͧ̓͐̓͂ͬ҉͖͈͔̲̬͖̻š̡̭̙͛̾ͤ̄ͫ̚͢p̛̞͓͈͍ͭ̑̕ͅé̞̻̊͐͞͡ͅj̴̛̝̱̖̜̹̐̍͐ͩ̒̽̋́ḽ͈̤͉͙̙̰͍͈͂̂͋ͦ͛̾͗͋̉̕í̲̫̾̍̿̅̉ͨ.͐ͤ̈́ͦ͒̿̉̔̎͏̤̕͝ ̟̖̻̭͌ͫ̄ͬͫ̀ ̶͙̪̩͑̿͜
̊ͩͯ̋̒ͧ̊͏̞̮̱̻́V̨͙̫̞͇͕̽͋̈́͆͒̄̕y̢̦͖̗̯͍̮ͤ̈́͒͌c͓̰̠̺ͧͫ͛̄͑͢͟h̲̮̩̲̹͕̯̆̒̿̓͛́͘l̸̟̲̹̳̭͔̖͊̔̉ȧ̛͙͖̯̥̼͈̺̼͋̎̓ͯ͒͘d̝ͩ͐ͤ̃͜͝ͅl̯̤͙̥͇̦͓̔̓͗́͢é̠͖͙͙̝͍̲̓̾ͦ͌̾̋̽̒ͅ ̮̱̰͎̍̈́ͣ̄̎ͯͭͦ̚͜͢p̬͇̄ͣ̉̾̀͋͘̕o͍̥̤̤̩͒̇̃̽ͣ͌ͤ͛͠c̷̯̲̠̉̄͜ų͚̳̱ͮ̓k̗͇͓̳͈̼͓̖͉̆͡ŗ̮͍̱ͤ̊͂ͬ͂̈́̾ͮu͎͍͖̭͛̒̃̕j̶̦̝̼̤͚̐̒̒͂̽ͣ̿̕ë̺̱́͆̆ͨ̾̇͒ͣm̡̯̦͌ͅe̸͉̼͖̱͇̞̜̦ͫ̆͂̄̀.̷̱̱͍̜̝͑̿ͭ́̔̆̓ ̸̵̧͚̥̰͍̙̲̳ͬͯͣͬ͆́ ̲̦̭̂̎ͤ̍ͯ̑
̯͙͓̩̔͛̓̓͆ͤͯP̧̔̈̿͏̶̮̟̹̣̘ͅř̴̭̗͈̘͙̹̫͚̞̿ͦ̋̐̔ͮ͟e̵͒ͬ҉̫̩̯̬͕̹̪̼̲d̶͚̭̦͚̼͂ͮ͊̔̇͛͝ ̛̲̖̫͇̲͍̇̐ͬ̉̑ͫ̇̕p̨̢͔̜̘͉̬͈̠̲͎ͩ̀̔̃͋͝ȩ̷̵̮͔͕̾̈́̅̌̑͒č͗̿̆͏͈̩e̹ͫ̈͑ͣͥ̾ͥͧ̀ͅn̶͍͈͉͍̝ͪ̇̽̒̓íͯ̅̆ͪͪ̆̋͏̸̬̮͡m̨̩̟̼ͤ͞͞ ̶͉̮̖̹͗ͣͦ̋̿ͨͭ̓ͣ̀͢m̄̆̽ͬ̅ͦ͏̧͔͈̬ů̶͈̰͎͌͑ž̥͙͈ͣͣ͊ͫ̚͜͞ę̼̖͚̗͈̮̥͚͋̋́ͮ̔ͮͣ͞m̳̩̝̼̩͈̣͑́̆̆ͮ̐͋ͨe̯͔̲͎̰͙͌͋ͪͬ͋ͅ ̨͓̩̂̍ͯ̈ͅp̹͖̞͙̖̟̆ͪ̋ͧ͒ͯͦ͘o̭̩̝̤̣͖̱̽̀̓̌͑͒̚͜͝s̶͔̻̠̤̙̜̎͛͂͑ͣ͌ͪ͒y̨̺̩ͦͫͅp̵̤͎̻̩̰̙͇͈̝͑̍̓̆͐ͨ͢a̤̺̒̽̓̂̀̿t͇̬̼̙̓͒͒́̂́ ̧̛̛̪̦̿͗̂ͭp̟̠̰̙͉̯̠̃̒̀ͅo͈̬͓̖̬̝̩̞̙̓͒̉̂̑́͟s̶̪̤͚ͯ͗ͭ͢e̵̩ͫ͐ͪ̿̔̀̀k̓̔ͪ̒̓ͫ͏̴̰̖̹a̷̘͈̜̘ͥ͑͑͋̆ͣ̆͠ñ̵̨̢͕̯̘̬̬̇͑ͅý̸̤̙͓̳̠̊̔̿͋̓͘͢ͅͅm̸̳̣̲͈͍̣̙ͧͬ̓̒ͩ̈͊̎̈ǐ̛̻̣͔̩͕͍̙̟̏̏͘ͅ ̢͓̗͈̜̠̮̂ͤ̊̋̽̍p̯̜̳̝̯̤̯̿ͨͨ͠i̲͇͚̯̮͔̞̟̍̒̀ͥ̿́ͅs̵̬̳̯̮͓̳̳̤̈́̔̈tͥ̑̐͑̔ͬ͑ͥ͏̗̯̫̯̗͓ͅá̷͚͖̲̙̦̻͙̄͒́̓ͥ͘͜č̒̓̆ͥ͏̗̬i̡̒̑̒ͬ͑ͥ̑͆̚͏̮̦ę̵͙̙͙̝͔͆̄̀̇ͦ͘ṃ͎̘͎̯̘͇̒ͯͥ͒̔ͩ̕͟i̝͇̳͈̣̱̟̩͗͗͌̂ͤͩ͂ͨ̕ ̣̘̣͚ͨ̄͢(͕̬̣ͬ̑ͮ̍̊n̸̠͔ͬ́ͦͫ̎̚ế̲̻̰́ş̩̟̻̙̘͖̱̘̭̂͊́̏̆͊ͬͯ̕o̱̖̠̜͛̌̄ͯ̏ͦͪ̓l̸̫͙͙̭̖ͤ̓̄̆e̬ͩ̔͑̈̏͡n̷̅ͣ͂̑ͪ͋̇ͫͦ̕͏̥ý̷̱͕̐̃͢m̷̲̬̲͗̅ͮ̍͐͛ͩ̓̂i͓̜͒)̶̡̼̳ͨ̿.̝͓̳͎͚̝͊̿̈ͭ̔

Zase Slender man

11. září 2012 v 17:42 | Goba |  Slender man
Nazdar. Nemám teď na blog vůbec čas ale brácha řekl že bude taky trochu bádat. dokonce chtěl udělat malé video o Slendermanovi ale to se mu při tvorbě vždycky zasekne na šestnácti procentech. prý to vezme ke kamarádovi a třeba to dají dohromady.

Já jsem trochu pátrala dál. Před třemi roky, kdy brácha Slendermana vyfotil tu fakt došlo ke zmizení. V nedaleké vesnici se ztratilo pětileté dítě a nikdo ho už neviděl. Zkouším zjistit víc ale nikoho tam neznám a je mi blbý se jen tak ptát.

Tady ještě fotka. Je z roku 1974 z Německa. Dva z těch lidí za týden zmizeli, třetí se oběsil, čtvrtý skončil v blázinci a fotograf do konce života musel brát prášky na nervy.


nestíhám

9. září 2012 v 12:10 | Goba |  Ostatní
omlouvám se nestíhám. škola a tak. snad zítra zas budu mít chvilku něco napsat

Brácha vyfotil Slendermana

2. září 2012 v 16:19 | Goba |  Slender man
Tak nejsme s kámoškou jediný komu se to stalo. Brácha teď mazal starý fotky. měl totiž jednu velkou složku ve který měl pár set fotek mimochodem taky z našeho lesa. chystal se z nich udělat takovou hru říkal tomu fotogamebook. nakonec se na to vykašlal prý nemá už čas.
Takže procházel tu složku že by tam třeba našel aspo'n něco co by se dalo použít k něčemu jinýmu a najednou kouká a na jedné fotce má Slendermana! Říkal že tohle fotil někdy před třemi roky. Nikdy prý ale Slendermana přímo neviděl.
Ono je to jasné. když se podíváte tak není vidět bílá košile a kravata. Slenderman k bráchovi stál zády a asi o něm ani nevěděl. Nejspíš zrovna sledoval někoho jinýho.
Před třemi roky. škoda že zítra začíná škola nebudu mít tolik času na výzkumy. Ale pokusím se zjistit jestli tady nebylo tehdy nějaké tajemné zmízení nebo tak.